Cursusdata

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van...

EHBO herhalingslessen worden 4 maal per jaar gegeven. 2 x...

Cursus reanimatie en AED bedienner

Door middel van deze korte cursus...

Meer berichten...

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor alle vormen van EHBO/Reanimatie cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stichting EersteHulpAlkmaar (Stg.EHA). Op deze pagina vindt u informatie over:

Aanmelding cursus

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een cursus verzorgen via de website www.eerstehulpalkmaar.nl. De inschrijving wordt z.s.m. via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.

Deelnamekosten

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Stichting EersteHulpAlkmaar vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus.

Het certificaat/diploma

Het diploma van het Oranje Kruis wordt verstrekt na het volgen van de cursus (100% aanwezigheidsplicht) en daarnaast door het examenteam van het Oranje Kruis als competent aangeduid.
Bij een reanimatie/AED-cursus of een EHBO-cursus op maat wordt het cursuscertificaat door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria.  De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door zowel het Oranje kruis als het Nederlandse Reanimatie Raad erkende personen.

Annulering door organisator

Stichting EersteHulpAlkmaar heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Stichting EersteHulpAlkmaar betaalde bedrag.
Stichting EersteHulpAlkmaar zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.

Annulering door de cursist

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 14 dagen of in het geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Volledige restitutie van het inschrijfgeld is te allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

Aansprakelijkheid Stichting EersteHulpAlkmaar

Stichting EersteHulpAlkmaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.
Stichting EersteHulpAlkmaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
Stichting EersteHulpAlkmaar zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
Alle houders van een geldig Eerste Hulp/EHBO-diploma zijn door het Oranje Kruis zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulpverlenen.

Wijziging inschrijvingsvoorwaarden

Stichting EersteHulpAlkmaar is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. Stichting EersteHulpAlkmaar zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste 14 dagen voordat deze in werking treden bekendmaken.

Klachten

Indien een cursist een klacht heeft naar aanleiding van de cursus, waardoor de cursus niet met goed gevolg kon worden afgerond, wordt de cursist verzocht contact op te nemen met Stichting EersteHulpAlkmaar. Is er sprake van een gegrond bezwaar dan zal de Stichting EersteHulpAlkmaar in afstemming met de cursist een ander moment creëren waarop de cursus kan worden overgedaan of tot een andere passende oplossing te komen.

kvk nr stichting Eerste Hulp Alkmaar: 37120232

 

Partners

logo reanimatiepartner

 

ERClogo

 

Oranje Kruis

 

Hartslagnu

 

logo NRR